POGOJI UPORABE

Vsi podatki prikazani v pregledovalniku so informativni. Uporabniki naj pri pregledovanju podatkov upoštevajo njihovo točnost (možne pozicijske in vsebinske napake v prikazih) in veljavnost (datum stanja podatkov).

Omejitev odgovornosti
Občina Izola ne odgovarja za pravilnost prikazanih podatkov in v nobenem primeru ni odgovorna za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala ali bila kakorkoli povezana z uporabo pregledovalnika. Občina Izola ne nosi nobenih pravnih posledic zaradi morebitnih napak, nepravilnega tolmačenja ali zlorab, ki bi lahko nastale pri uporabi prikazanih podatkov.

Pogoji uporabe
Pregledovalnik prikazuje podatke, ki so last občine Izola ali je zanje pridobila soglasje do uporabe od lastnikov, oz. producentov prostorskih podatkov. Uporabnik mora upoštevati pogoje uporabe, ki jih določajo lastniki oz. producenti posameznih podatkov.

Vir in točnost oz. natančnost podatkov
Pri uporabi prikazanih podatkov mora uporabnik upoštevati njihovo časovno in lokacijsko natančnost. O tem se lahko seznani pri lastnikih oz. producentih posameznih podatkov. Osnovne informacije o viru podatka, časovni in lokacijski natančnosti lahko uporabnik najde v pregledovalniku pod »Vir podatkov«.

Avtorske pravice
Pri nadaljnji uporabi podatkov, pridobljenih preko pregledovalnika, se uporabnik obvezuje, da bo na nosilcih in izdelkih navedel vir podatkov ter posledično avtorske pravice, ki so vezane na posamezne podatke. oz. da bo na ustrezen način izpolnil avtorske pravice iz pogojev uporabe.

V primeru tehničnih težav oz. vprašanj, nam lahko pošljete sporočilo na naslov posta.oizola@izola.si, poskušali vam bomo odgovoriti v najkrajšem možnem času.